Henkell Freixenet Latvija SIA

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS

TĪMEKĻA VIETŅU APMEKLĒTĀJIEM

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir Henkell Freixenet Latvija SIA (turpmāk – “Henkell Freixenet”), reģistrācijas numurs: 40103281961, juridiskā adrese: Bauskas 58A-6, Rīga, LV-1004, Latvija.

Ar mums var sazināties pa tālruni: 67791415 vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].

2. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam apstrādi personas datiem, kuri var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās darbības ietvaros. Šis paziņojums attiecas uz mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem, fiziskām personām - pircējiem un fiziskām personām, kas iesaistījušās mūsu organizētajās mārketinga aktivitātēs (piemēram, konkursos un aptaujās).

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

3. Kādas sīkdatnes un kādam nolūkam tiek izmantotas mūsu vietnēs?

Apmeklējot Henkell Freixenet tīmekļa vietnes, uz Jūsu ierīces tiek izvietotas sīkdatnes. Lai noskaidrotu, kas ir sīkdatnes, kā kontrolēt to lietošanu, kā sīkdatnes izdzēst, apmeklējiet www.aboutcookies.org.

Personas datus, kas tiek ievākti vietnes apmeklējuma rezultātā, Henkell Freixenet apstrādā, pamatojoties uz norādītajām leģitīmajām interesēm (Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts), sekojošiem nolūkiem:

•             Vietnes darbības nodrošināšana un drošība

Lai lietotājs varētu apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, nodrošinot informācijas pieejamību, kā arī vietnes aizsardzību no ļaunprātīgas izmantošanas, tiek izmantotas tikai nepieciešamās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma. Sesijas sīkdatnes nesatur personas datus. Ņemot vērā, ka šī informācija ir nepieciešama informācijas aprites nodrošināšanai, piekrišana netiek prasīta.

•             Lietotāja preferenču saglabāšana

Lai Jums katru reizi nebūtu jāizvēlas lapas valoda vai jāapstiprina sīkdatņu izmantošana, mēs saglabājam Jūsu izvēli sīkdatnē. Pārskatot savas preferences, variet grozīt savas izvēles jebkurā brīdī.

•             Vietnes lietošanas analīze un darbības uzlabošana

Lai iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu un analizētu lietotāju rīcību, kas ļauj uzlabot vietnes darbību, saturu un apmeklējuma pieredzi, kā arī sniedz informāciju par iespējām pilnveidot pakalpojumus, tiek izmantotas dažādu veidu sīkdatnes. Mēs nekombinējam caur sīkdatnēm iegūto informāciju ar mums pieejamajiem personas datiem, tādējādi caur sīkdatnēm neievācam personas datus. Mēs dalāmies ar vietnes lietošanas informāciju ar saviem analītikas partneriem, kuri var kombinēt šos datus ar to rīcībā esošo informāciju. Ņemot vērā speciālo normatīvo aktu prasības, mēs pieņemam, ka neiebilstiet šo sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot mūsu vietni.

•             Satura pielāgošana lietotājam (lietotāja izsekošana un marketings)

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas apkopo informāciju par lietotāja mijiedarbību, tādējādi vietnē var attēlot saturu, kas ir atbilstošākais lietotājam. Mēs dalāmies ar vietnes lietošanas informāciju ar saviem sociālo tīklu un tirgvedības pakalpojumu partneriem, kuri var kombinēt šos datus ar to rīcībā esošo informāciju. Mēs nekombinējam caur sīkdatnēm iegūto informāciju ar mums pieejamajiem personas datiem, tādējādi mēs caur sīkdatnēm neievācam personas datus Ņemot vērā speciālo normatīvo aktu prasības, mēs pieņemam, ka neiebilstiet šo sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot mūsu vietni

4. Kā mainīt sīkdatņu izvēli vai tās dzēst?

Manīt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai var mūsu vietnē, vai arī caur sava pārlūka iestatījumiem. Atsevišķos gadījumos sīkdatņu izmantošanu var mainīt attiecīgās trešās personas resursos. Plašāka informācija: www.youronlinechoices.com/lv/

Gadījumā, ja pilnībā atslēgsiet sīkdatņu izmantošanu, pastāv iespēja, ka atsevišķas funkcijas nedarbosies pilnvērtīgi vai arī vietnes izmantošana būs apgrūtināta.

Jūs arī variet jebkurā brīdī izdzēst saglabātās sīkdatnes. Papildu informāciju var iegūt arī savas attiecīgās pārlūkprogrammas privātuma iestatījumos un palīdzības sadaļā.

5. Kādiem nolūkiem mūsu vietnēs var tikt apstrādāti Jūsu personas dati un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Lai veicinātu zīmola atpazīstamību un patērētāju lojalitāti zīmolam, mēs tīmekļa vietnēs organizējam konkursus un aptaujas. Ja Jūs esat izteicis vēlmi piedalīties mūsu organizētajos konkursos un aptaujās (to starpā, ja esat publicējis personas attēlu mūsu publiskajās tīmekļa vietnēs, atbildējis uz mūsu uzdotajiem jautājumiem tīmekļa vietnēs vai veicis citas darbības konkursu un aptauju ietvaros), mums ir nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus (to starpā vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju). Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, sazinātos ar Jums un identificētu Jūs, izsniedzot konkursu un aptauju balvas. Šī datu apstrāde tiek pamatota ar mūsu leģitīmajām interesēm (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas (c) punkts), lai veicinātu zīmola atpazīstamību un patērētāju lojalitāti zīmolam.

Jūsu vārds, uzvārds un piegādes adrese mums nepieciešami likumā noteikto pienākumu veikšanai.

Lai izpildītu līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību, identificētu Jūs kā pircēju, izrakstītu rēķinu, piegādātu preci mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, piegādes adresi un norēķinu informāciju.

Mēs Jūsu datus neizmantojam profilēšanai vai automatizēto lēmumu pieņemšanai, kas rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā būtiski ietekmē Jūs.

6. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šādiem veidiem:

1)            no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums savu informāciju;

2)            ar tehniskiem līdzekļiem (piemēram, no informācijas sistēmām).

7. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1)            mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2)            personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, tiešsaistes pakalpojumu nodrošinātāji, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, informācijas sistēmas izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu pārzinim;

3)            citas trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs tiesiskais pamats un samērīgs apjoms.

Likumā noteiktajos gadījumos Henkell Freixenet var būt pienākums nodot personas datus publiskām iestādēm (piemēram, ziņošana uzraudzības iestādēm, pārbaužu ietvaros izsniegtā informācija). Šādā gadījumā pārzinis personas datus nodos tikai, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu, un tikai nepieciešamajā apjomā.

8. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Šobrīd mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1)            auditori un juridiskie konsultanti;

2)            IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

3)            tīmekļa vietnes izstrādātājs/ uzturētājs.

Personas datu apstrādātāju kategorijas var mainīties.

9. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

10. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Attiecībā uz sīkdatnēs ietverto informāciju, tā tiks apstrādāta atkarībā no konkrētās sīkdatnes mērķa vai līdz Jūs dzēsīsiet attiecīgo sīkdatni vai atsauksiet savu piekrišanu.

Attiecībā uz konkursu organizēšanas ietvaros iegūtajiem personu datiem, mēs šādu datu glabājam līdz attiecīgā konkursa noslēgumam un balvas izsniegšanai.

11. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Henkell Freixenet ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams, tad izpildīsim Jūsu pieprasījumu.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1)            iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Bauskas 58A-6, Rīga, LV-1004, Latvija,  katru darba dienu plkst. 9:00 līdz 17:00;

2)            iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Bauskas 58A-6, Rīga, LV-1004, Latvija, 

3)            iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: [email protected], parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Tiesību raksturojums:

Tiesības uz informāciju un piekļūt saviem datiem               Jums ir tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi. Galvenā informācija par Jūsu datu apstrādi ir aprakstīta šajā paziņojumā.

Ja vēlaties saņemt atbildes uz jautājumiem, kuri nav aprakstīti šajā paziņojumā, Henkell Freixenet pēc iespējas sniegs atbildes uz jautājumiem, kas aptver Jums obligāti sniedzamo informāciju, ja tas neaizskars citas datu subjekta intereses vai komercnoslēpumu.

Gadījumā, ja vēlaties piekļūt citiem specifiskiem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā,  Jums būs jāiesniedz iesniegums, pieprasot konkrētos datu veidus, kā arī pamatojumu šādu datu nepieciešamībai.

Tiesības labot datus        Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas adresē, kontakttālruņa vai elektroniskās pasta adreses maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus.

Tiesības uz dzēšanu        Jums ir tiesības lūgt mums dzēst personas datus, kuri vairs nav nepieciešami apstrādes nolūka sasniegšanai, vai arī ja datu apstrāde ir bijusi nepamatota.

Tiesības ierobežot apstrādi          Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi, kamēr mēs pārbaudām  datu precizitāti vai apstrādes pamatojumu, ja Jūs esat pieprasījis mums labot savus personas datus vai iebildis pret personas datu apstrādi (sk. zemāk).

Tiesības iebilst   Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, ja uzskatāt, ka mums nav tiesību apstrādāt Jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm. Tomēr datu apstrādi mēs varam turpināt, ja iespējams uzrādīt pārliecinošus attaisnojošus iemeslus, kas atsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības.

Tiesības uz datu pārnesamību     Jums var būt tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas dati, kurus esat mums iesniedzis apstrādei, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma izpildei, tiktu izsniegti Jums vai nosūtīta citam datu pārzinim strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

Piekrišanas atsaukšana  Šobrīd mēs neapstrādājam Jūsu personas datus uz piekrišanas pamata. Gadījumā, ja mēs apstrādāsim Jūsu personas datus uz piekrišanas pamata nākotnē, piekrišanas atsaukšana var tikt nosūtīta pa pastu uz adresi: Bauskas 58A-6, Rīga, LV-1004, Latvija vai e-pasta adresi [email protected]. Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret Jūsu personas datu (piemēram, kontakttālruņa un e-pasta adreses) izmantošanu reklāmas nolūkos un mārketinga izpētei, nosūtot paziņojumu uz iepriekš minētajām adresēm. Atsaukšanas vai iebilšanas rezultātā nerodas nekādas citas izmaksas, izņemot pasta sūtīšanas izmaksas, ko Jūs sedzat patstāvīgi. Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs vairs nevaram informēt Jūs par jaunumiem, reklāmām un īpašajiem piedāvājumiem; vienlaicīgi tiek atsaukta jebkāda sniegtā piekrišana jaunumu saņemšanai.

12. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, sazinoties pa pastu uz sekojošu adresi: Buskas 58A-6, Rīga, LV-1004, Latvija, vai e-pastu: [email protected]

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

13. Kādēļ mēs izmantojam sīkdatnes un kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu lietotāju pieredzi, apmeklējot vietnes. Ja Jūs atslēgsiet sīkdatnes, Jums netiks liegta mūsu tīmekļa vietnes lietošana, tomēr var tikt ierobežotas tīmekļa vietnes lietošanas iespējas.

Mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un, lai īstenotu savas leģitīmās intereses.

Mēs Jūsu personas datus apstrādājam, lai sasniegtu attiecīgus nolūkus, proti, lai īstenotu mārketinga aktivitātes mūsu tīmekļa vietnē. Ja Jūs nesniedzat savus personas datus saistībā ar mūsu īstenotajām mārketinga aktivitātēm, piedalīšanās konkursos vai aptaujās nebūs iespējama un mēs uzvaras gadījumā nevarēsim piešķirt Jums balvu.

14.

Atbilstības organizācija

Atbilstības tēma ir ievērojami kļuvusi nozīmīgāka, pateicoties mūsu uzņēmuma stabilai starptautiskajai izaugsmei un pieaugošajām likumdošanas prasībām. Līdz ar to mēs izstrādājām atbilstības pārvaldības sistēmu. Šīs sistēmas ietvaros tika izveidota Compliance organizācija, kuras Compliance pārstāvji ir pieejami kā neitrālas un neatkarīgas kontaktpersonas jebkuriem jautājumiem saistībā ar atbilstības tēmu.

Ja ir kādas norādes uz (potenciālu) likuma pārkāpumu saistībā ar Henkell Freixenet Latvija, jums ir iespēja nosūtīt ziņojumu (pilnīgi konfidenciālu), izmantojot atbilstības kontaktpersonu.

Atbilstības kontaktpersona

Anonīmu ziņojumu iesniegšana: www.report-securely.eu/henkell-freixenet

Kā alternatīvu jums ir iespēja nosūtīt e-pastu uzņēmuma atbilstības organizācijai: [email protected] Mēs rūpīgi izmeklēsim ziņoto lietu un, ja nepieciešams, veiksim atbilstošus pasākumus.